مردانه

با لبِ تشنه گذشتند و رفتند

ولی حال

گاه در خیابان

عجله ی بعضی

در روزه خواری

مرا عمیق فکری میکند

چه آمده بر سر دل هایمان؟

ای شهید برای دل هایِ مُرده ی ما فاتحه ای بخواننوشته شده در شنبه 29 خرداد 1395 ساعت 22:37 | آخرین ویرایش در شنبه 29 خرداد 1395 ساعت 23:50